Business System ระบบงานที่ดีที่ทุกองค์กรควรมี

Business System หรือระบบงานที่ดีที่หลายองค์กรฝันใฝ่ ควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา มากกว่ามุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหา แล้วระบบงานที่ดีที่ทุกองค์กรควรมี ืประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มาหาคำตอบได้ที่บทความนี้กัน
17 มิถุนายน ค.ศ. 2024 โดย
Administrator

Business System หรือ ระบบงานที่ดี


Business System หรือระบบงานที่ดี คือ การจัดการและดำเนินงานภายในองค์กรหรือธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบงานที่ดีประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลายประการที่ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ระบบงานที่ดี ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

1. โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน

​การมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน จะช่วยให้การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานชัดเจน การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน จะช่วยลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

​ตัวอย่างบริษัทที่มีการแบ่งแผนกอย่างชัดเจน เช่น แผนกการตลาด แผนกการขาย แผนกทรัพยากรบุคคล และแผนกการเงิน ซึ่งแต่ละแผนกมีหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองโดยเฉพาะ ทำให้สามารถแบ่งแยกการทำงานได้อย่างชัดเจน

ระบบงานที่ดีควรมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน

2. กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

​กระบวนการทำงานที่ถูกออกแบบมาอย่างดี จะช่วยให้การดำเนินงานภายในธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป และช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

​ยกตัวอย่างเช่น บริษัทผลิตสินค้าที่มีการกำหนดขั้นตอนการควบคุมคุณภาพอย่างชัดเจนและมีมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ถูกผลิตออกมาจะมีคุณภาพและได้รับมาตรฐานก่อนส่งถึงมือลูกค้า

ระบบงานที่ดีควรมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

3. การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการดำเนินงานสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน


​ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจค้าปลีกที่ใช้ระบบการจัดการสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ เพื่อติดตามระดับสต็อกของสินค้าและมำให้สั่งซื้อสินค้าโดยอัตโนมัติก่อนที่สินค้าจะขาดสต็อกได้

ระบบงานที่ดีควรมีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

4. การบริหารทรัพยากรบุคคล

การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี รวมถึงการพัฒนาทักษะของพนักงาน การจูงใจและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ ช่วยให้พนักงานมีความพึงพอใจและสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่


​ยกตัวอย่างเช่น บริษัทเทคโนโลยีที่มีโปรแกรมเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ระบบงานที่ดีควรมีการบริหารทรัพยากรบุคคล

5. การวางแผนและการติดตามผลการดำเนินงาน

การวางแผนที่ดีและการติดตามผลการดำเนินงาน จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง รวมถึงการนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้แม่นยำและดีมากยิ่งขึ้น 


​ยกตัวอย่างเช่น บริษัทสตาร์ทอัพที่มีการตั้งเป้าหมายรายไตรมาสและตรวจสอบผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายในการประชุมรายเดือน ทำให้สามารถติดตามการทำงานและตัดสินใจได้อย่างทันถ้วงที

ระบบงานที่ดีควรมีการวางแผนและการติดตามผลการดำเนินงาน

6. การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความสามารถได้การแข่งขันในสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 


​ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารที่นำระบบธนาคารดิจิทัลมาใช้ โดยมีแผนการเปลี่ยนแปลงสำหรับลูกค้าและพนักงานเพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและระบบใหม่

ระบบงานที่ดีควรมีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

7. การบริการลูกค้าที่ดี 

การให้บริการลูกค้าที่ดีและการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ระยะยาว


​ยกตัวอย่างเช่น บริษัทอีคอมเมิร์ซที่มีทีมสนับสนุนลูกค้าเฉพาะทางที่สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีจนเกิดความประทับใจ

ระบบงานที่ดีควรมีการบริการลูกค้าที่ดี

ตัวอย่างบริษัทที่มีระบบบริหารงานที่ดี

​Toyota Production System (TPS) เป็นตัวอย่างของระบบบริหารงานที่ดีที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของโตโยต้า โดยเป็นระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่มีองค์ประกอบดังนี้

  • Just-In-Time (JIT) Production: ผลิตเท่าที่จำเป็นเมื่อจำเป็นและในปริมาณที่จำเป็น ซึ่งช่วยลดการสูญเสียและลดต้นทุนการจัดเก็บ
  • Jidoka (Automation with a Human Touch): หยุดการผลิตเมื่อพบปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพได้รับการรักษาในทุกขั้นตอน
  • Continuous Improvement (Kaizen): ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • Standardized Work: กำหนดวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดและให้ทุกคนปฏิบัติตาม เพื่อรักษาความสม่ำเสมอและคุณภาพ
  • Respect for People: ให้ความสำคัญกับพนักงานและให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจ

Toyota Production System

​ระบบงานที่ดีในธุรกิจนั้นไม่เพียงแค่เกี่ยวกับการจัดการภายใน แต่ยังรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรที่ดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุด 


​Roots เราพร้อมสนับสนุนให้ทุกองค์กรมี Business System หรือระบบงานที่ดี โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาเป็นตัวช่วยในการสร้างระบบงานที่ดี การมีระบบที่ดี หรือมี ERP ระบบบริหารจัดการธุรกิจมาใช้บริหารจัดการงานภายในองค์กร จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถปรับตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย


​สนใจนำระบบ Odoo ERP มาใช้ในองค์กร ติดต่อเราเลย คลิก​​ 


Administrator 17 มิถุนายน ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก