ISO/IEC 29110 มาตรฐานสากลที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ควรมี

ISO/IEC 29110 หรือ Software Life Cycle Profiles and Guidelines for Very Small Entities (VSEs) standards เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้แก่หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ ที่มีขนาดเล็ก โดยมีผู้ร่วมงานไม่เกิน 25 คน
3 มีนาคม ค.ศ. 2023 โดย
Administrator

​ก่อนจะไปรู้จักกับ ISO/IEC 29110 วันนี้ Roots จะพาทุกคนมารู้จักกับ ISO กันก่อนว่าคืออะไร แล้วทำไมเราควรให้ความสำคัญ

มาตรฐาน ISO คืออะไร?

​ISO (International Organization for Standardization) คือ ชื่อขององค์การมาตรฐานสากลหรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1947 ปัจจุบันมีสมาชิก 143 ประเทศ สหประชาชาติได้ให้การยอมรับเป็นองค์การชำนาญพิเศษประเภทที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาล 


​โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยมาตรฐานที่กำหนดขึ้นมาคือ ข้อตกลงที่จัดทำขึ้นเป็นเอกสาร โดยการรวบรวมข้อมูลหรือข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specifications) หรือวิธีการทำงานที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วร่วมกำหนดเป็นเกณฑ์ข้อบังคับขึ้นมา ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า สินค้า บริการ และกระบวนการนั้น ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หรือเกิดจากข้อกำหนดด้านวิธีการหรือการทำงาน (Procedures manual หรือ Work Instruction) 


​โดยมาตรฐานจะบ่งบอกถึงคุณภาพขององค์กรต่าง ๆ เป็นการรับรองระบบการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละประเทศเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก สำหรับตัวเลขที่อยู่ด้านหลังคำว่า ISO นั้นหมายถึง สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน เช่น โรงแรม ภัตตาคาร สนามบิน โรงงานอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น

ISO/IEC29110 คืออะไร?

มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือที่รู้จักในชื่อว่า ISO/IEC 29110 Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE)

​มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือที่รู้จักในชื่อว่า ISO/IEC 29110 Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) เป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้ประกอบการ องค์กร หรือหน่วยงานที่มีขนาดเล็ก ไม่เกิน 25 คน เพื่อให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบตามกระบวนการทางสากล

โดยมีข้อกำหนดใน 2 กระบวนการ ดังนี้

​1. การบริหารจัดการโครงการ (Project Management: PM Process)

เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวางแผนการดำเนินโครงการ จัดการทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ การควบคุมภาพรวมของโครงการ การติดตามความคืบหน้าของโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่ไว้วางไว้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินโครงการ โดยต้องคำนึงถึงเรื่องการส่งมอบงานตามข้อกำหนดให้ได้ภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ และต้องคำนึงถึงคุณภาพของกระบวนการทำงาน


​โดย PM Process ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ Project Planning , Project Plan Execution , Project Assessment and Control และ Project Closure

​2. กระบวนการด้านการสร้างซอร์ตแวร์ (Software Implementation: SI Process)

​เป็นกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงานโดยอ้างอิงตามแผนที่ได้จาก PM Process ข้างต้น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งในส่วนของการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบงานตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงการทดสอบการใช้งานระบบ จนถึงส่งมอบงานให้ลูกค้า


​โดย SI Process ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ Software Implementation Initiation, Software Requirements Analysis, Software Architectural and Detailed Design, Software Construction, Software Integration and Tests และ Product Delivery

ทำไมควรเลือกผู้ให้บริการที่ผ่านมาตราฐาน ISO?

ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันกันอย่างสูง เพื่อให้ธุรกิจของตนได้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการบริการหรือการผลิต เป็นต้น การมีตัวช่วยเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาผ่านทางทีมงานที่ได้รับมาตรฐาน จึงเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งเพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถต่อสู้ในตลาดการแข่งขันได้


​ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนากับผู้ให้บริการที่ได้รับมามาตรฐาน ISO จะมีประสิทธิภาพสูงเพราะผ่านรับรองคุณภาพในระดับสากล มีความน่าเชื่อถือและการตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นข้อได้เปรียบทางในการทำงาน ไม่ต้องกังวลกับระบบให้ผู้บริหารได้โฟกัสที่เป้าหมายได้อย่างเต็มที่

​ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนากับผู้ให้บริการที่ได้รับมามาตรฐาน ISO จะมีประสิทธิภาพสูงเพราะผ่านรับรองคุณภาพในระดับสากล

​​Roots เราเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC29110 เรามุ่งเน้นให้บริการ Software Solution พัฒนาระบบ ERP โดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก มีการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา Product และ Service ให้รองรับเท่าทันความต้องการของตลาดและผู้รับบริการ เราพร้อมอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร รวมถึงเป็นการสร้าง Organization และ Customer Experience ที่ดี 


สนใจพัฒนาระบบ ERP กับองค์กรที่ได้รับมาตราฐานสากลติดต่อ Roots ได้เลย คลิก

Administrator 3 มีนาคม ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
แท็ก