บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด ผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลไทยในบัญชีบริการดิจิทัล

depa ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลไทยในบัญชีบริการดิจิทัล ตามประกาศของสำนักงานเลขาธิการ เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4)
2 เมษายน ค.ศ. 2024 โดย
Administrator

BEECY ERP

ซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาโดยทีมงานของ Roots

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านบัญชีบริการดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ได้ประกาศรายชื่อ “ผู้ผ่านการพิจารณาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลไทยในบัญชีบริการดิจิทัล ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567”

ตามประกาศของสำนักงานเลขาธิการ เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

โครงการบัญชีบริการดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร?

“โครงการบัญชีบริการดิจิทัล” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ที่มีคุณภาพจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง หรือ หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

รายการสินค้าและบริการของบริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด

ที่ขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล

BEECY ERP ระบบบัญชี และบริหารจัดการธุรกิจ

​ซึ่งบริษัทหรือหน่วยงานที่จะสามารถทำเรื่องขึ้นทะเบียนบัญชีดิจิทัลได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้


  • จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวของ กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต พัฒนาหรือให้บริการโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (Software), โปรแกรมบริการ (Software as a Service: SaaS) ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ
  • ปรากฏสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (ในกรณีเป็นบริษัท) หรือสำเนารายการจด ทะเบียน (หส.2) (ในกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ อย่างหนึ่งอย่างใด แล้วแต่กรณี
  • ปรากฏสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิต พัฒนาหรือ ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software), โปรแกรมบริการ (Software as a Service: SaaS) ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น ISO/IEC29110 หรือ Capability Maturity Model Integration (CMMI), dSURE หรือมาตรฐานอื่น ๆ ตามที่สำนักงาน กำหนด ที่ยังไม่หมดอายุ อย่างหนึ่งอย่างใดจากหน่วยรับรอง (Certified Body) หรือได้รับการรับรองตาม หลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกปิดกิจการ
  • ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ และไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ กรมบัญชีกลาง

บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด เป็นผู้ผ่านการพิจารณาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลไทยในบัญชีบริการดิจิทัล

​บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด เราเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบ ERP ระดับแนวหน้าของประเทศไทย รายการสินค้าและบริการที่เรานำไปขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล คือ BEECY ERP ระบบบัญชี และบริการจัดการธุรกิจ ซึ่งพัฒนามาจากเฟรมเวิร์กของ Odoo (ทำความรู้จัก BEECY เพิ่มเติม)

ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Odoo Framework ภายใต้มาตรฐานระดับสากล

​BEECY ERP เป็นผลิตภัณฑ์ของเรา ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้มาตรฐานระดับสากลที่เราได้รับการรับรองมา


1. ​​CMMI® Maturity Level 3

   ​Software Development and Data Analytics Department, Maturity Level 3

   ​มาตรฐานระดับสากล ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ


​2. ISO/IEC 29110

​   Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE)

​   มาตรฐานในคุณภาพการบริหารงานหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แก่หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ


​ทำให้มั่นใจได้ว่า BEECY ERP ระบบบัญชี และบริหารจัดการธุรกิจ เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับมาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัยในการนำไปใช้งานอย่างแน่นอน


​สามารถเข้าถึงรายการสินค้าและบริการของ BEECY ที่เป็นบัญชีบริการดิจิทัลได้ที่นี่ คลิก!

Administrator 2 เมษายน ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้