Roots ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ ในงาน STEP IN Innovator Network

STEP IN Innovator Network สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรม ปี 2
13 มิถุนายน ค.ศ. 2024 โดย
Administrator

บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด

เข้าร่วมงาน STEP IN Innovator Network

เสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

​ธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดเปิดหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่ต้องการความเติบโตบนพื้นฐานความยั่งยืนผ่านแนวคิด BCG Model มาร่วมเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพธุรกิจ SMEs ให้มีฐานนวัตกรรม ต่อยอดธุรกิจด้วยโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรมให้เติบโตแบบก้าวกระโดด


​หลักสูตร STEP IN Innovator Network : สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรม ปี 2 ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศร่วมกิจกรรม "Grooming Online" กว่า 600 รายและผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรม "Innovator Bootcamp" จำนวน 56 ราย ที่จะได้รับคำปรึกษาเชิงลึกแบบ 1:1 จากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมที่จะมาช่วยบ่มเพาะขีดความสามารถ พร้อมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจจากหน่วยงานพันธมิตร เจาะลึกกลยุทธ์ความสำเร็จในทุกมิติ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท

STEP IN Innovator Network  สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรม ปี 2

STEP IN Innovator Network สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรม ปี 2

Roots กับการเป็น Mentor

ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการแบบ 1:1

​บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จาก​ธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยเราได้รับหน้าที่ได้การเป็นทีม Mentor ในการให้คำแนะนำผู้ประกอบการเกี่ยวกับการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารธุรกิจ การนำระบบ ERP มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติลโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้ ESG Framework

Roots กับการเป็น Mentor งาน STEP IN Innovator Network สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรม ปี 2

Roots กับการเป็น Mentor งาน STEP IN Innovator Network สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรม ปี 2

Roots กับการเป็น Mentor งาน STEP IN Innovator Network สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรม ปี 2

  ​​เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในด้านการบริหาร การตลาด การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาต่อยอดภาคการผลิตและบริการ เพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ ตลอดจนสร้างช่องทางการขาย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 Roots กับการเป็น Mentor งาน STEP IN Innovator Network สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรม ปี 2


สนใจนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร

ติดต่อเรา​​

Administrator 13 มิถุนายน ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้