CMMI คืออะไร?
มาทำความรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานระดับสากล CMMI
2 December, 2022 by
CMMI คืออะไร?
Suwiwan Sripan (Puifai)
| No comments yet

 

การรับรองมาตรฐานระดับสากล CMMI ที่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ควรมี  

ปัจจุบันที่ทุกอุตสาหกรรมและทุกธุรกิจล้วนเต็มไปด้วยการแข่งขัน ดังนั้น การสร้างความแตกต่างและจุดแข็งของธุรกิจตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ อุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็เช่นกัน ทั้งบริษัทขนาดเล็กจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ หรือที่มีชื่อเสียงต่างนำเสนอและโฆษณาเกี่ยวกับการได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าในการพิจารณาเลือกจ้างงานบริษัทตน โดยบริษัทที่ผ่านการประเมินคุณภาพในกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งระดับมาตรฐาน ISO29110 , CMMI Level 2 และ Level 3 จะมีผลต่อความเชื่อมมั่นของลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่าซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยบริษัทเหล่านั้น จะผ่านกระบวนการการพัฒนาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ
เนื้อหาบทความในครั้งนี้ Roots จึงชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจและรู้จักมาตรฐานระดับสากลอย่าง CMMI ที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกกัน


CMMI คืออะไร ?

Capability Maturity Model Integration (CMMI®) โดยสถาบัน CMMI ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและยอมรับของสากล ซึ่ง CMMI ถือเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนและคุณภาพของการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ให้มีการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีการวัดผลหรือการประเมินกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานนี้จึงนับเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์

ต้นกำเนิดของ CMMI

CMMI เป็นต้นแบบของการวัดวุฒิภาวะความสามารถในการทำงาน ที่ทางสถาบัน Software Engineering Institute (SEI) แห่งมหาวิทยาลัย คาร์เนกี เมลลอน ในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาขึ้นให้แก่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยวัตถุประสงค์ของ CMMI คือการจัดเตรียมแผนงานที่ชัดเจนของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่องค์กรควรปฏิบัติตาม เพื่อยกระดับความสามารถและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจได้นั่นเอง

CMMI จะมีวิธีการหรือขั้นตอน (process improvement) เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จนถึงการส่งมอบ และการบำรุงรักษาเพื่อให้ทุกองค์กรนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ และสามารถดำเนินการจนสามารถส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ ในบางหน่วยงานจะมีการกำหนดระดับ CMMI ที่จะต้องได้รับการรับรองของบริษัทเพื่อเข้ารับงานด้วย เช่น การดำเนินการพัฒนาซอฟแวร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ บริษัทที่รับผิดชอบจะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CMMI Level 3 จึงจะได้รับการพิจารณาการจัดจ้างงาน

ระดับมาตรฐานของ CMMI

CMMI แบ่งตามประเภทของงานได้ 3 กลุ่มคือ

  • CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ) ครอบคลุมกระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

  • CMMI for Development (CMMI-DEV) ครอบคลุมกระบวนการด้านการพัฒนา 

  • CMMI for Services (CMMI-SVC) ครอบคลุมกระบนการด้านการให้บริการ 

การประเมินระดับของ CMMI มีอยู่ 5 ระดับ โดยในแต่ละระดับ มีความหมาย ดังนี้

  • ระดับ 1 (Performed level) เป็นระดับเบื้องต้นซึ่งอาจกล่าวได้ว่า บริษัททั่วไปต่างก็อยู่ในระดับนี้ คือ ยังทำงานแบบไม่เป็นระบบ การทำงานต้องพึ่งผู้ที่มีประสบการณ์เป็นหลัก

  • ระดับ 2 (Managed level) การทำงานจะมีความเป็นระบบมากขึ้น มีการนำหลักการจัดการโครงการมาใช้ในการบริหารงานของแต่ละโครงการ

  • ระดับ 3 (Defined Level) เป็นระดับที่หน่วยงานได้จัดทำมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานขึ้น โดยการพิจารณาปรับปรุงจากการดำเนินงานในระดับที่สอง ในระดับนี้การทำงานจะมีมาตรฐาน สามารถวัดและจัดเก็บสถิติผลการดำเนินงานเอาไว้ได้

  • ระดับ 4 (Quantitatively Managed Level) เป็นระดับที่นำเอาสถิติการดำเนินงานที่จัดเก็บไว้มาวิเคราะห์ เพื่อหาจุดบกพร่อง และแก้ไขข้อบกพร่องได้

  • ระดับ 5 (Optimizing level) เป็นระดับวุฒิภาวะสูงสุด เป็นระดับที่หน่วยงานดำเนินการปรับปรุง กระบวนการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกระบวนการทำงานใหม่ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และมีการป้องกันไม่ให้ข้อบกพร่องเกิดขึ้น

ความแตกต่างระหว่างผู้ให้บริการทั่วไป และ ผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน CMMI

จากวัตถุประสงค์ของ CMMI ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จนถึงการส่งมอบ และการบำรุงรักษา ดังนั้น องค์กรที่ได้รับ CMMI ถือว่าองค์กรนั้นมีผลิตภัณฑ์และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product & Service) ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้าและเป็นตัวการันตีชิ้นงานนั่นเอง ส่วนผู้ให้บริการทั่วไปที่ไม่ได้รับ CMMI กระบวนการทำงานหรือขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความเป็นไปได้สูงที่ไม่เป็นระบบหรือลำดับขั้นตอน อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายได้ ดังนั้น การเลือกผู้ให้บริการที่ได้รับ CMMI จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่ช่วยให้ลูกค้ามีความอุ่นใจและมั่วใจในการจ้างงานและให้พัฒนาซอฟแวร์ให้กับบริษัทของคุณปัจจุบัน บริษัท ทรินิตี้ รูทส์ จำกัด ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน CMMI Level 3
ที่สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ว่า การดำเนินงานในการพัฒนาซอฟแวร์ของเราเป็นไปตามมาตรฐาน มีกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ และพร้อมส่งมอบงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอน

CMMI คืออะไร?
Suwiwan Sripan (Puifai) 2 December, 2022
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment